cropped-logga2_web.png
Stadgar
LiU Water & Wind
Godkända 2017-03-21
LiU Water & Wind (LiU W&W) 
[space height=”HEIGHT”]

 

 

 1. Föreningens namn

  Föreningens namn är Liu Water & Wind (LiU W&W).

 2.  

  Föreningens säte

  Föreningen har sitt säte i Linköping.

 3. FöreningsformFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

 4. SyfteFöreningens syfte är att bibringa sina medlemmar möjlighet att lära känna och fördjupa sig i olika sporter anknutna till vatten.

 5. Verksamhets- och räkneskapsårVerksamhetsåret omfattar perioden första juni till sista maj.

 6. Medlemskap

  1. MedlemMedlemskap i LiU W&W är öppet för varje studerande och anställd vid Linköpings universitet och tekniska högskola. Medlemskap kan även medges utomstående efter styrelsebeslut. Medlemskap kan även innehas av den som lämnat LiU men tidigare varit medlem.
  2. MedlemsavgiftMedlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.
  3. Hedersmedlem Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften och utveckling.
  4. Medlemmars rättigheter och skyldigheterMedlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter i mån av plats. Medlemmar har deltagande-, motions- och rösträtt vid årsmöten. Om en medlem allvarligt skadar föreningens syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.
  5. Utträde och uteslutandeMedlem kan när som helst urträda ur förening och detta görs genom kontakt med styrelsen. Styrelsen ansvarar för att snarast radera alla uppgifter om personen ur föreningens register.

 7. OrganisationLiU W&W verksamhet utövas av:
   1. Föreningsmöte.
   2. Styrelsen.
   3. Utskott.
   4. Projektgrupper.
   5. Övrig av föreningsmötet beslutad verksamhet.

 8. Föreningsmöte

  1. Tid för föreningsmötetFöreningsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst ett sammanträdande. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen.
  2. Kallelse och utlysningRätten att begära utlysande av föreningsmöte och extra föreningsmöte tillkommer:
     • Styrelseledamot.
     • Revisor.
     • Tre medlemmar.

   Mötet skall hållas inom tre veckor efter det att begäran kommit till ordförandes kännedom. Föreningsmötet skall utlysas minst 1 vecka i förväg, varvid tid och plats skall anges. Kallelse skall ske skriftligen till medlemmarna.


   Dagordningen, propositioner och motioner samt till vårmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall offentliggöras senast tre dagar före mötets början. Motion till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötets början.

  3. BeslutsmässighetFöreningsmötet är LiU W&Ws högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga. Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud ska ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om hälften eller tio (vilket som är minst) av föreningens medlemmar är närvarande.
  4. ÅliggandeDet åligger Föreningsmötet att:
     • Behandla revisionsberättelsen
     • Godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
     • Avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
     • Välja styrelse, valberedning och revisor.
     • Fastställa medlemsavgifter.

 9. Styrelsen

  1. SammansättningFöreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, kommunikationsansvarig och eventuellt ytterligare en eller flera ledamöter ansvariga för varsitt utskott. En och samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Alla styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen samt studera vid Linköpings universitet.
  2. Val av styrelseStyrelsen väljs av föreningsmötet och tillträder vid verksamhetsårets början.
  3. BeslutsmässighetStyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande.
  4. Åligganden
    • Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för LiU W&Ws löpande verksamhet och ekonomi.
    • Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. LiU W&Ws medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen.
    • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
    • Tillhandahålla revisorn räkenskaperna.
    • Styrelsen ansvarar för att förbereda och hålla i minst ett styrelsemöte per år.
  1. Avgång och uteslutandeAvgår styrelsemedlem före mandatperiodens slut väljer de övriga styrelsemedlemmarna en medlem som inträder i dennes ställe. Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsemedlemmen uteslutas på ett extra årsmöte.

 10. Utskott

   1. Sammansättning
    Övergripande verksamhet knuten till respektive sport skall drivas av ett utskott. Ett utskott kan även omfatta flera sporter. I varje utskott ska finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig ordförande. I övrigt ska utskottet ha den utformning som bedöms lämplig. Ett utskott kan även instiftas för att täcka upp en funktion i föreningen inte knuten till en sport.

   2. Avgång och uteslutande
    Avgår utskottsmedlem före mandatperiodens slut väljer de övriga utskottsmedlemmarna en medlem som inträder i dennes ställe. Om synnerliga skäl föreligger kan utskottsmedlemmen uteslutas på ett extra årsmöte.

 11. KonkurrensAktiva medlemmar vidhåller sig att under sin tid som aktiv endast genomföra och planera aktiviteter för föreningens nytta, och att ej föra konkurrerande verksamhet eller organisera aktiviteter via föreningen med syfte till egen ekonomisk vinning.

  Med “aktiva medlemmar” avses styrelsemedlammar och utskottsaktiva.

 12. Projektgrupp
  För varje projekt i LiU W&Ws regi skall vid behov en projektgrupp tillsättas. I varje projektgrupp skall det finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig projektledare. I övrigt skall projektgruppen ha den utformning som bedömes lämplig.


 13. FirmateckningLiU W&Ws firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

 14. Revision

  1. Val av revisor
   För revision väljs vid årsmötet en revisor, vilken skall vara myndig. Denna får ej inneha någon annan befattning inom styrelsen.
  2. Åligganden
   1. All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, projekts avslutande eller nedläggelse eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse
   2. Revisorn äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.
   3. Revisorn äger rätt att närvara på alla sammanträden inom LiU W&W.
   4. Revisorn skall efter verkställd granskning häröver upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den föredrages på föreningsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst tre dagar.

 15. Tolkning av stadgarVid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening.

 16. StadgeändringBeslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall minst 4 veckor förflyta.

 17. Föreningens upplösande Föreningens upplösande sker i enlighet med de regler som gäller för stadgeändring. Beslut ska innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall disponeras. Föreningen kan inte upplösas om minst tre av föreningens medlemmar vill att den ska fortleva. Eventuella tillgångar överlämnas till Barncancerfonden och får därmed inte tillfalla medlemmarna.

  * med ”dagar” avses arbetsdagar.