Kallelse Extrainsatt årsmöte – 14/12/2022

Datum: 14/12/2022

Tid: 12.15-13.00

Plats: U14

Närvarande-och rösträtt ger till alla medlemmar i Föreningen Liu Water Wind som befinner sig i lokalen under utsatt tid för årsmötet.

 

Propositioner

 

Proposition 1 – Tillägg av förtroendevalda och specificering av dem. 

Vi har reviderat stadgan att komma att innefatta samtliga i crew som förtroendevalda, tidigare var det enbart styrelsen (som då formellt innehåller alla utskottsordföranden). Anledningen till detta är att ge alla i crew lika stor formell makt samt att ge alla i crew samma ansvarsutkrävning.

Förändringarna kan ses i detta dokument.

 

Förslag till beslut: 

Att anta föreslagna ändringar av punkt 7, 8,10 och  9 exkl punkt 9.2.

 

Proposition 2 – Tillägg av posten Foto/Film i styrelsen.

Under detta år har större fokus lagts på PR och därmed har arbetsbelastningen vad gäller foto, film, redigering etc ökat. Då PR-posten har en stor arbetsbelastning som det är, med att leda PR-utskottet, göra styrelsearbete och koordinera all logistik för PR:en under året, anser vi att det finns behov att dela upp posten. Detta kommer i praktiken betyda att PR-ansvarig fortfarande leder och sammankallar PR-utskottet, är ansvarig för bokning, planering, släppa event, copy etc. “Foto/Film” sitter även i PR-utskottet, hen har enbart ansvar för skapande och redigering av foto & film samt huvudansvar för att layouta och skapa affischer, biljetter etc. Som vanligt tar PR och Foto/Film hjälp av utskottet och saker kan fördelas ut till utskottens PR-ansvariga om det behövs/om det finns PR-ansvariga i utskotten som har tid och lust att redigera och layouta osv, men Foto/Film har huvudansvar.

Förändringarna kan ses i samma dokument som ovan.

 

Förslag till beslut: 

Att lägga till posten “Foto/Film” i styrelsen som beskrivet under punkt 9.2 i stadgan. 

Att verkställa tillsättandet av detta post först under valet av förtroendevalda för verksamhetsåret 23/24. 

 

Dagordning

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5.  Adjungeringar
 6.  Fastställande av mötets röstlängd
 7.  Fastställande av föredragningslista
 8. Mötets behöriga utlysande
 9. Behandling av propositioner
 10. Behandling av inkomna motioner
 11. Val av förtroendevalda
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande